Just memories

กลิ่นอายประเพณีแต่งงานของชาวผู้ไทหนองสูง ต้นปี ๕๗ เจ้าบ่าวคือเพื่อนของผมเอง ส่วนเจ้าสาว มีศักดิ์เป็นหลานในตระกูลของคุณพ่อผม