Image titlePACKAGE PRODUCT SHOOTING

20 SHOT                            1 DAY2000 BAHT
30 SHOT                                1 DAY                            2800 BAHT
40 SHOT                            1 DAY3600 BAHT
50 SHOT                            2 DAYS4100 BAHT
70 SHOT                            3 DAYS5100 BAHT
100 SHOT                            4 DAYS7000 BAHT* ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในของการถ่ายสินค้าครับ