ความสับสนในการเรียกตัวเองของชาติพันธุ์ “ผู้ไทย” หรือ “ผู้ไท” และหรือ “ภูไท” ไม่สามารถทำให้งานหัตถกรรมพื้นถิ่น ของชาติพันธุ์นี้ ด้อยค่าลงเลย

กลับสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ท้องถิ่น หรือแม้แต่เป็นสินค้าส่งออกระดับประเทศ พวกเรารู้จักชาติพันธุ์นี้ ผ่านผ้าไหมแพรวา อันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

แต่ยังมีผ้าทออีกหลายชิ้น ที่เป็นตัวบ่งบอกความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ความรักสันโดษ ขยัน อดทน และมีน้ำใจ

พวกเราจึงได้สร้างสรรค์ ปฏิทินพุทธศักราช ๒๕๕๙ บอกเล่าเรื่องราวของ “ผู้ไทย” ผ่านผ้าทอผู้ไทย

รายละเอียดของ “ปฏิทินผ้าทอผู้ไทย ”

เป็นปฏฺิทินโปสเตอร์ แบบแขวน ๗ แผ่น

พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ทมัน ๑๖๐ แกรม
พิมพ์ ๔ สี เคลือบยูวีกันรอย
ขนาด ๑๗ X ๒๔ นิ้ว แนวตั้ง
ผลิตเพียง ๑,๕๐๐ เล่ม

พิเศษไปกว่านั้น มัทนะ พาธา ผู้มีชื่อเสียงในด้านการจ่ายผญา ได้บอกเล่าเรื่องราวผ้าทอผู้ไทย ผ่านผญาอีสาน ทุกหน้า

ปฏิทินราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท


แผ่นที่ ๑

แผ่นที่ ๒


แผ่นที่ ๓


แผ่นที่ ๔


แผ่นที่ ๖


Image title


แผ่นที่ ๗